پرش به محتوای اصلی

اسناد مربوط به سفارش، اجرا و نتایج حاصل از پژوهش ۵ سال اخیر

شروعقرارداد

 شماره قرارداد  موضوع پژوهش عنوان تفضیلی
 تاریخ خاتمه قرارداد خلاصـه ای از پژوهش گزارش مراحل انجام کار به همراه تاریخ تـحویل فایـل  RFP فایل قرارداد

1400/01/31

5/14048


 تاسیس کرسی مطالعات راهبردی بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دانشگاه تهران (پژوهشی)


دانشگاه تهران  1400/02/27

ـ بررسی زمینه های شکل دهی به کرسی مطالعات راهبردی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

ـ شناسایی و تحلیل و بررسی امکان های موجود برای همکاری با دانشگاه تهران و دانشکده مطالعات جهان به عنوان مرکز آموزشی و پژوهشی میان رشته ای در سطح ملی و بین المللی

ـشناسایی کتب و منابع علمی آموزشی و پزوهشی مرتبط با مطالعات راهبردی بین المللی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

ـتدوین و تنظمیم دستور کار پزوهشی کرسی مربوط برای آغاز کار و داشتن  یک نقشه راه بلند مدت

ـ ایجاد فضای لازم برای تربیت دانشجویان علاقه مند و دارای مدرک بین رشته ای نسبت به موضوعات بین المللی حوزه فاوا

 فاز1:(تاریخ تحویل 1400/2/31)

ـ تحقیق و اراپه مشاوره در زمینه تدوین اهداف و نقشه راه ایجاد کرسی مطالعات راهبردی ارتباطات و فناوری طالاعات

ـ تحقیق و ارایه مشاوره در زمنیه ساختار و برنامه آموزشی و پژوهشی کرسی در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

فاز2:(تاریخ تحویل 1400/5/7)

ـ تحقیق و ارایه مشاوره در زمینه تجربه های مشابه در سطح منطقه ای و بین المللی

ـ تحقیق و ارایه مشاوره در زینه حوزه های مطالعاتی کرسی

icon pdf

icon pdf

 1399/03/26 5/42245   بازنگری فناوری های نوین ( A.I ) و ( IOE ) در حوزه ICT با رویکرد رونق بازار  (پژوهشی) پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات 1400/09/26

اهم اقدامات مورد نظر در اجرای طرح مذکور به شرح ذیل می باشند:

- شناخت فناوری های موضوع در طرح در بخش ICT در دنیا با تاکید بر آینده پژوهش فناوری های ICT

- مطالعه،پژوهش میدانی و شناسایی وضعیت موجود فناوریهای نوین مورد نظر این طرح در کشور

ـ مطالعات تطبیقی، پژوهشهای  و شناسایی وضعیت موجود فناوریهای نوین در دو بخش کشورهای توسعه یافته و پیشرو و همچنین کشورهای در حال توسعه و همینطور همسایگان منطقه ای به تفکیک در هردسته

 -بررسی میزان تاثیرات هر یک از فناوری ها در اقتصاد کشورهای مورد مطالعه

- تدوین نقشه راه  و نگاشت مسئولیت ذینفعان حوزه وزارت در بخش ICT

ـ مطالعات کتابخانه ای داخلی و بین المللی و تحقیق و جمع آوری نظر خبرگان و متخصصان در حوزه های فناوری، صنعت و اقتصاد محدوده های مورد مطالعه و تحلیل اطلاعات آن

فازاول(تاریخ تحویل:1400/1/26)

ـشناخت فناوری های نوین موضوعه طرح

شناخت وضعیت موجود فناوری های نوین در کشور و فرصت ها و تهدیدهای کلان

- مطالعات تطبیقی و شناسایی وضعیت فناوری های نوین در کشورهای مورد نظر

- طبقه بندی فناوری ها و مطالعات تطبیقی و پژوهش مرتبط با آنها

- بررسی اثرات  اقتصاد ی فناوری ها در کشورهای مورد مطالعه

فازدوم (تاریخ تحویل:1401/1/26):

ــاحصا الزامات قانونی و دستورالعمل های موضوعه طرح و ارائه پیشنهادات مرتبط

- نقشه راه حاصل از آینده پژوهی در حوزه فناوریهای موضوعه

ـ نگاشت مسئولیت هریک از ذینفعان طرح شامل بخشهای حاکمیتی و خصوص

ـمعماری پیشنهادی فناوری اطلاعات بصورت کلان و تفکیکی

icon pdf

icon pdf

 1397/12/01 5/174449  مشاوره جهت اجرای طرح پژوهشی سنجش اقتصاد دیجیتال وزارت (پژوهشی) پژوهشکده آمار ایران 
1398/09/28  ـ شناسایی اقتصاد دیجیتال و محدوده مربوط به آن
ـ ارایه روش اندازه گیری مناسب برای سنجش اقتصاد دیجیتال کشور
ـبرآورد اقتصاد دیجیتال به تفکیک بخش های اصلی و کل اقتصاد
 فازاول(تاریخ تحویل:1398/3/1)
ـ مطالعات نظری و مقدماتی در زمینه تعریف و شناساسس محدوده اقتصاد دیجیتال و روش های اندازه گیری اقتصاد دیجیتال
فازدوم (تاریخ تحویل:1398/7/1)
ـ برآورد و محاسبات اقتصاد دیجیتال در ایران
فاز سوم(تاریخ تحویل: 1398/9/28)
ـ مستندسازی خروجی های طرح
icon pdf

icon pdf

 1397/11/02 5/154428  اجرای طرح پژوهشی تدوین سند بهره وری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و استقرار چرخه مدیریت بهره وری در وزارت  شرکت بهره وری خط توسعه پایدار 1398/08/28 چرخه مدیریت بهره وری از جمله سازوکارهایی است که زمینه های ارتقای بهره وری در سازمان ها را از طریق تعریف و اندازه گیری شاخص های بهره وری،شناسایی عوامل موثر بر ارتقای شاخص های بهره وری، تدوین برنامه های ارتقای بهره وری مبتی بر عوامل شناسایی شده و اجرای برنامه های بهبود فراهم می آورد.طرح ارایه شده از دوبخ شاصلی تشکیل یافته است.بخش نخست، طرح تدویت سند بهره وری بخش ارتباطات است که تبیین کننده چگونگی تحقق سهم 6/5 درصدی از رشد ارزش افزوده 19/4 درصدی بخش ارتباطات در راستای تحقق ماده 3 برنامه ششم توسعه می باشد.بخش دوم تبیین کننده ی چگونگی تدوین و استقرار چرخه مدیریا بهره وری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در رساتیا پاسخگویی به بند الف ماده 5 برنامه ششم توسعه است.

فاز اول(تاریخ تحویل: 1398/2/2)
ـ تدوین سند بهره وری بخش ICT
فاز دوم (تاریخ تحویل : 1398/8/28)
_ تدوین واجرای چرخه مدریت بهره وری وزارت ICT
icon pdf

icon pdf

 1395/09/01 5/87122  ارائه خدمات مشاوره پژوهشی جهت سازماندهی پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت دانشگاه شهید بهشتی
1396/05/31

ـ ارایه مشاوره علمی به منظور استقرار دفتر مدیریت پروژه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور کنترل و مدیریت 7 پروژه اقتصاد مقاومتی

ـ ارایه مشاوره علمی در حوزه سازماندهی نطام مدیریت پروژه در دبیرخانه پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت اربتاطات و فناوری اطلاعات

ـ ارایه مشاوره به منظور اجرای استانداردهای مدیریت پروژه تدوین شده در دستگاههای مجری طرح های اقتصاد مقاومتی

فاز اول(تاریخ تحویل: 1395/11/1)

ـ شناخت وضعیت موجود

فازدوم(تاریخ تحویل: 1396/2/1)

ـ تاسیس دفتر مدیریت پروژه

فاز سوم(تاریخ تحویل: 1396/4/1)

ـ تدوین رویه مستندسازی فرآیندهای جانبی مدیریت پروژه

فاز چهارم(تاریخ تحویل: 1396/5/31)

ـ تدوین گزارش نهایی پروژه

icon pdf

icon pdf

 1395/09/01 5/82682 ( ICT ) پژوهش در روش های نوآورانه برای جذب شرکت های بین المللی صاحب دانش و فناوری با تمرکز بر حوزه  شرکت شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 1396/02/01

ـ مروری فشرده بر ادبیات موضوع و شناسایی نمونه ای از مناطق ویژه مرتبط

ـ شناسایی ظرفیت های و نیازهای کلی صنعت

بررسی تجربیات موفق در جذب شرکت های بین المللی با هدف توسعه انتقال دانش و فناوری اقتصادی در جهان

ـ دریافت دیدگاه و انتظارات کلی ذینفعان و مخاطبین منطقه ویژه

فاز اول( تاریخ تحویل: 1395/10/1)

ـ مطالعه تجربیات موفق جهانی و انتخاب نمونه مناسب)

فاز دوم(تاریخ تحویل:1395/11/1)

ـ تدوین الگوی توسعه منطقه ویژه پیام 

فاز سوم( تاریخ تحویل: 1395/11/1)

ـ طراحی و برگزاری کارگاه آموزشی

فاز چهارم(تاریخ تحویل: 1396/1/1)

ـ مطالعه محیطی و آشنایی با شرایط توسعه منظقه ویژه اقتصادی پیام

فاز پنجم( تاریخ تحویل: 1396/2/1)

ـ تحلیل نتایج و برنامه ریزی

icon pdf icon pdf
 1398/9/14 ندارد  ایجاد زیرساخت اندازه گیری پیشرفته (AMI) بند "و" تبصره 18 قانون بودجه سال 1398: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت از محل اعتبارات مربوط به مطالعات اینترنت اشیاء، سازوکار اجرائی نقشه راه زیرساخت اندازه گیری پیشرفته (AMI) را در شبکه ملی اطلاعات تدوین کند به طوری که کنتور هوشمند چاه های آب مجاز قابلیت اتصال به زیرساخت مذکور را داشته و داده هایی مانند حجم آب مصرفی را به طور مستقیم به مرکز مدیریت داده های زیرساخت مذکور ارسال کنند.  1399/5/14

اقدامات 

• دستیابی به برنامه اجرایی راه اندازی زیرساخت مورد نیاز برای بهره گیری از AMI درحوزه های مختلف

• تهیه یک مدل تجاری بومی مبتنی بر ذینفعان و ساختار حاکمیتی

• تعیین تکلیف و ارائه یک پیشنهاد در خصوص حاکمیت داده های حوزه AMI

• تدوین آیین نامه اجرایی نقشه راه زیرساخت اندازه گیری پیشرفته

دستاوردها:

• مشخص شدن برنامه اجرایی آماده سازی زیرساخت

• تعیین نقش و جایگاه هریک از دستگاه های دولتی و حاکمیتی در زیست بومAMI  مبتنی بر توسعه کسب و کار 

 • دستیابی به برنامه اجرایی راه اندازی زیرساخت مورد نیاز برای بهره گیری از AMI درحوزه های مختلف

• تهیه یک مدل تجاری بومی مبتنی بر ذینفعان و ساختار حاکمیتی

• تعیین تکلیف و ارائه یک پیشنهاد در خصوص حاکمیت داده های حوزه AMI

• تعیین نقش، جایگاه و وظایف هریک از ذینفعان حوزه AMI در زیست بوم آن

• تدوین آیین نامه اجرایی نقشه راه زیرساخت اندازه گیری پیشرفته

دستاوردها:

• مشخص شدن برنامه اجرایی آماده سازی زیرساخت

• تعیین نقش و جایگاه هریک از دستگاه های دولتی و حاکمیتی در زیست بومAMI  مبتنی بر توسعه کسب و کار

icon pdf  عدم انعقاد قرارداد